Gradam LoveLeabharGaeilge 2022

Gradam LoveLeabharGaeilge 2022

Iarratais 2022

Tá Gradam LoveLeabharGaeilge An Post Irish Book Awards 2022 oscailte d’iarratais anois.   Scrollaigh síos chun do leabhar a chur isteach.  Cinntigh le do thoil go gcomhlíonann na teidil a chuirtear isteach na riachtanais incháilitheachta go léir.

Faisnéis incháilitheachta agus eolas faoina gcatagóirí

Breithneoidh painéal ó thionscal na leabhar agus  painéal criticeoirí agus léirmheastóirí ar na dteidil a cuireadh isteach agus fógrófar comhdhéanamh na ngearrliosta i mí Dheireadh Fómhair (dáta beacht le deimhniú.)  Tabharfar fógra faoi rún d’fhoilsitheoirí ar éirigh leo roimh ré.  De bharr líon na n-iarratais is oth linn a rá nach féidir linn gealltanas a thabhairt go mbeidh muid in ann fógra a thabhairt d’fhoilsitheoirí nár éirigh leo. Ní theastaíonn cóipeanna de theidil a cuireadh isteach ach amháin má tá do theidil ar an ngearrliosta agus NÍ ag céim na n-iarratais.

Dátaí tábhachtacha

  • Iarratais dúnta – 31ú Lúnasa
  • Fógra ar an nGearrliosta – Deireadh Fómhair – dáta le deimhniú
  • An Post Irish Book Awards – Dinnéar Ceiliúrtha agus Searmanas Bronnta – 23ú Samhain

Má cheadaíonn riachtanais sláinte poiblí, cuirfear na príomhimeachtaí ar stáitse beo.  Mura féidir é seo a dhéanamh, cuirfear an searmanas bronnta i láthair ar bhonn fíorúil, mar a rinneadh anuraidh. Faoi láthair, tá an Dinnéar Ceiliúrtha agus an Searmanas Bronnta beartaithe go sealadach le bheith ar siúl san Ionad Comhdhála, Baile Átha Cliath.  Tá an fhoireann ag plé réimse roghanna agus torthaí féideartha le hurraitheoirí, príomhpháirtithe leasmhara agus leis an gcomhpháirtí meán oifigiúil, RTÉ agus cuirfear nuashonruithe suas go rialta ar an suíomh Gréasáin.

Beidh tobhach € 175 ar gach teideal ar an ngearrliosta chun costas an fheachtais bolscaireachta a chlúdach.]

Submissions 2022

Submissions for the 2022 An Post Irish Book Awards are now open. Scroll down to submit your book. Please ensure that submitted titles conform to all eligibility requirements.

Eligibility and category information

Submitted titles will be considered by the book-industry panel and the critics and reviewers panel and the composition of the shortlists will be announced in October (precise date tbc.)  Successful publishers will be notified confidentially in advance.  Due to the volume of submissions we regret that we cannot undertake to notify unsuccessful publishers. Copies of submitted titles are only required if your titles are shortlisted but NOT at the submissions stage.  This category is open to creative literature (prose and poetry) in the Irish language for adults.

Key dates:

  • Submissions close – 31st August
  • Shortlist Announcement – October date tbc
  • An Post Irish Book Awards Gala Dinner & Awards Ceremony – 23rd November.

If public health requirements permit, the key events will be staged live.  If not, the awards will proceed on a virtual basis, same as last year.  At present, the Gala Dinner and Awards Ceremony is provisionally scheduled to take place in the Convention Centre Dublin.  The team are discussing a range of options and possible outcomes with sponsors, key stakeholders and the official media partner, RTÉ and updates will be posted regularly on the website.

Each title shortlisted will carry a levy of €175 to cover the cost of the promotional campaign.]

Foirm iarratais | Submissions Form

Critéir Incháilitheachta

Treoirlínte Ginearálta Incháilitheachta

Caithfidh gur foilsíodh an leabhar laistigh de bhliain reatha na ngradam, i.e. idir 1ú Samhain 2021 agus 1ú Deireadh Fómhair 2022.   Caithfidh an leabhar a bheith mar bunsaothar ie ní athchló ná aistriúchán nó cóiriú leabhair a foilsíodh roimhe seo.  Litríocht chruthaitheach (filíocht agus prós) atá i gceist.  

Tábhachtach:

Is do litríocht chruthaitheach do dhaoine fásta (ficsean agus filíocht) atá Gradam LoveLeabharGaeilge na bliana seo oscailte.

Riachtanais Bhreise

Iarrtar ar fhoilsitheoirí a chinntiú go mbeidh na teidil atá ar an ngearrliosta i gcló tráth na ngradam.

Ní mór d’fhoilsitheoirí a chinntiú go mbíonn na teidil atá ar an ngearrliosta ar fáil go ginearálta i margadh na hÉireann, ie ar fáil ó na mórdhíoltóirí náisiúnta ar lascainí cuí.

Ní mór d’fhoilsitheoirí gealltanas a thabhairt freisin tacú le feachtas IBAS agus an leis an oíche bronnta, ag cinntiú go mbeidh aon údar ar an ngearrliosta ar fáil le freastal air.

Ba cheart d’fhoilsitheoirí 13 chóip de gach teideal ar an ngearrliosta a sholáthar. (Ní theastaíonn cóipeanna ach má tá do theidil ar an ngearrliosta agus ag céim na n-aighneachtaí).

Is faoi rogha chomhlacht feidhmiúcháin na nGradam a dhéanfar breithiúnas ar gach saincheist incháilitheachta agus níl aon dul thar an gcinneadh a dhéanann siad.

Téarmaí agus Coinníollacha:

Tá Gradam LoveLeabharGaeilge oscailte do leabhair do dhaoine fásta, litríocht chruthaitheach (prós agus filíocht) i nGaeilge a foilsíodh idir an 1ú Samhain 2022 & an 1ú Deireadh Fómhair 2022.

Caithfidh na hiontrálaithe rathúla a bheith ar fáil chun freastal ar an searmanas bronnta i mBaile Átha Cliath an 23ú Samhain 2022.

Ní cheadófar iarratas ó aon údar atá ina bhall den phainéal breithnithe neamhspleách, a bhfuil baint aige le riarachán na Irish Book Awards  nó a bhfuil gaolta le haon duine a bhfuil baint aige leis na Gradaim nó leis an bpainéal moltóireachta.

Tá cead ag údair a rinne iarratais reatha nó roimhe seo le IBA cur isteach ar na gradaim.

Conas Iarratas a Dhéanamh:

Ní féidir iontrálacha a chur isteach ach tríd an bhfoirm ar líne ag www.loveleabhargaeilge.com

Is é an 31ú Lúnasa 2022 an dáta deiridh le haghaidh iontrálacha.

Ní mór an fhoirm iontrála a chomhlánú ina hiomláine.

Glactar le haon iontráil a cuirtear isteach mar dheimhniú go bhfuil an t-iontrálaí ag glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha iontrála go léir.

Caithfidh an páirtí a chuireann isteach an iontráil gealltanas a thabhairt tacú leis an bhfeachtas IBA agus má tá sé ar an ngearrliosta, caithfidh sé freastal ar an oíche bronnta ar a gcostas féin.

Sula ndéanann tú iontráil thíos déan cinnte go bhfuil Téarmaí agus Coinníollacha iontrála seiceáilte agat anseo.

Formáid na nIarratais:

Ba cheart ainm an údair agus an ainm an fhoilsitheora a shonrú ar an bhfoirm iarratais.

Breithiúnas:

Breithneofar ar gach aighneacht go hanaithnid

Níl aon dul thar an gcinneadh a dhéanann an Phainéil Bhreithiúna.

Má tá aon cheist ann maidir leis na téarmaí agus coinníollacha nó go deimhin maidir le haon ghné eile den na Gradaim, is féidir iad seo a sheoladh ar ríomhphost chuig info@measmedia.com

De réir na reachtaíochta GDPR, coimeádtar an fhaisnéis go léir a bhailítear sa phróiseas iarratais go docht, faoi rún agus ní úsáidfidh na heagraithe í ach chun teagmháil a dhéanamh leo siúd a bhfuil baint acu leis an bpróiseas i dtaca le Gradam LoveLeabharGaeilge Irish Book Awards  

Eligibility Criteria

General Eligibility Guidelines

The book must have been published within the current awards year, i.e. between November 1st 2021 to 01 October 2022. The book must be original, ie neither a reprint nor a translation or adaptation of a previously-published book.

Eligibility guidelines for individual awards:

Submissions for the Love Leabhar Gaeilge Irish Language Book of the Year are administered by Love Leabhar Gaeilge – click here for more information

IMPORTANT:

This year’s LoveLeabharGaeilge Award is only open to works of creative literature for adults (fiction and poetry).

 

Additional Requirements

Publishers are requested to ensure that shortlisted titles remain in print at the time of the awards.
Publishers must ensure that shortlisted titles are generally available in the Irish market, ie available from the national wholesalers at appropriate discounts.
Publishers must also undertake to support the IBAS campaign and awards night, ensuring that any shortlisted author is available to attend. 

Publishers should also provide 13 copies of each shortlisted title. (Copies only required if your titles are shortlisted but NOT at the submissions stage).

Adjudication on all eligibility issues will be at the discretion of the Awards’ executive body. Their decision will be final.

Terms and Conditions : The Irish Book Awards – Love Leabhar Gaeilge

The Irish language book award is open to Irish language adult books published between the 01 November 2021 & the 01 October 2022, that are categorised as literature for adults (poetry or prose).

The successful entrants must be available to attend the presentation ceremony in Dublin on the 23rd November 2022.

An application from any author who is a member of the independent adjudication panel, who is involved in the administration of the Irish Book Awards or who is related to any person involved in the Awards or on the judging panel, will not be permitted.

Authors who have made current or previous contributions to IBA are eligible to enter.

How to Submit:

Entries may only be submitted via the online form at www.loveleabhargaeilge.com
Closing date for entries is the August 31st 2022.

The entry form must be completed in full.

Submission of an entry is taken as acceptance of all the terms and conditions of entry.

The submitting party must undertake to support the IBAs campaign and if shortlisted, must attend the awards night at their own expense.

Before you enter below please ensure that you have checked out Terms and Conditions of entry here.

Format of Submissions:

The author name and publisher should be detailed on the application form.

Judging:

All submissions will be judged anonymously.
The Judging Panel’s decision is final.

If there any queries with regard to the terms and conditions or indeed any aspect of the Award, these can be emailed to info@measmedia.com

In line with GDPR legislation, all information gathered in the process of submission is held strictly, confidentially and will only be used by the organisers to contact those involved in the process in connection with the LoveLeabharGaeilge Irish book award.