Young at Art le Sadhbh Devlin

Is é Young at Art – Belfast Children’s Festival ceann de príomh-fhéiltí Tuaisceart Éireann. Spreagann sé páistí agus daoine óga faoi aois 18, ó gach cineál cúlra, le dul i ngleic leis na healaíona agus le sásamh a bhaint astu. Creideann foireann Young at Art go smior go bhfuil sé de cheart ag gach páiste fáil a bheith acu ar eispéireais úrnua, spreagúla. Chuige seo, déanann siad iliomad obair le haon bacainn eacnamaíochta, oideachasúla, sóisialta nó fisiciúla a shárú, le go mbeidh teacht ar an réimse is leithne páistí agus is féidir ar an gclár.

Bhí clár iontach ann i mbliana le himeachtaí tarraingteacha do gach aois. Ó ‘Baby Rave’ go taispeántais d’ealaín PJ Lynch, Laureate na n-Óg agus ó seóanna damhsa go léiriú stáitste de How to Catch a Star le Oliver Jeffers déanta ag Branar Téatar do Pháistí. Bhí clár Gaeilge ar fáil freisin. Rinne Myra Zepf ceardlann bunaithe ar an leabhar gleoite aici, Rita agus an Róbat agus rinne Áine Ní Ghlinn ceardlann scríbhneoireachta do pháistí níos sine.

Ba mhór an onóir dom féin agus Tarsila Krüse, mo leath-bhádóir, cuireadh a fháil le páirt a ghlacadh san fhéile freisin. Rinneamar dhá ceardlann bunaithe ar ár leabhar Bí ag Spaoi Liom! (Futa Fata) sa Chultúrlann i mBéal Feirste. Bhuaileamar le rang amháin ó Scoil an Droichead agus rang eile ó Ghaelscoil Éanna agus bhí an-spraoi go deo againn le chéile! Léigh mé an scéal leis na páistí agus ansin phléamar cruthaíocht agus ceapadóireacht – téamaí atá láidir i bpearsantacht an príomh-charachtar, Lúna. Bhí deis ag na páistí a ‘mheaisín’ féin a cheapadh ansin agus rinne Tarsila na moltaí uathu a tharraingt beo. Ansin bhí deis acu féin a mheasíní pearsanta a chumadh agus iad a chur i láthair os comhair a rang. Cumadh róbó a rinne obair bhaile, ceann eile a rinne na milseán is fearr ar domhain, agus ceann eile fós a phriontáil millúin punt gach lá! Tá súil agam go n-éiríonn leis na páistí na measíní seo a thógáil i ndáiríre….

Young at Art – Belfast Children’s Festival is one of Northern Ireland’s leading festivals. They encourage children and young adults under 18, from all backgrounds, to engage with and enjoy the arts. The Young at Art team passionately believes that every child has a right to access exciting and original experiences and they work hard to try to overcome barriers to access – economic, educational, social and physical – so that as many children as possible can enjoy their programme.

This year’s programme included many enticing events, from a ‘Baby Rave’ to an exhibition by PJ Lynch, the Children’s Laureate and from dance displays to a production of Oliver Jeffer’s How to Catch a Star by Branar Téatar do Pháistí. The Irish language programme included a workshop by Myra Zepf based on her book Rita agus an Róbat and Áine Ní Ghlinn lead a writing workshop for older children.

It was an honour for myself and Tarsila Krüse to be invited to participate in the festival too. We presented two workshops based on our book Bí ag Spraoi Liom! (Futa Fata) to classes from Gaelscoil Éanna and Scoil an Droichead. I read the story to the children and then we discussed creativity and inventions – traits which are very strong in Lúna, the main character. The children had the opportunity to invent their own ‘machine’ – which Tarsila drew live, based on their suggestions. Next the children designed their own personal machines and presented their ideas to their class. There was a robot who could do homework, another who made the best sweets in the world and yet another who could print a million pounds every day! I hope that someday the children manage to build those machi   nes for real…

Tuilleadh Eolais:
Sadhbh Devlin (údar Bí ag Spraoi Liom!): www.sadhbhdevlin.ie
Tarsila Krüse (maisitheoir Bí ag Spraoi Liom!): www.tarsilakruse.com
Futa Fata (foilsitheoir Bí ag Spraoi Liom!): www.futafata.ie
Young at Art: www.youngatart.co.uk

Macán – Trí Leabhar Nua le Léamh

Teideal Údar Foilsitheoir
Macán Orianne Lallemand LeabharBreac

Macán 4, 5 & 6 tagtha!

Te bruite ó na clódóirí, tá trí leabhar nua tagtha sa tsraith Macán— bailiúchán pictiúrleabhar don aoisghrúpa 3-6 mbliana.

Sna scéilíní deasa seo a chum an Francach, Orianne Lallemand (agus a mhaisigh Eléonore Thuilier), Macán ar Saoire, Macán agus an Gobán, agus Macán ar an Trá, is mar a chéile na deacrachtaí a bhíonn ag an mac tíre beag Macán agus na deacrachtaí a bhíonn ag gach páiste — suí ar an bpota; dul a chodladh ina leaba féin; roinnt lena dheirfiúir; nó a dhinnéar a ithe.

Tagann na trí leabhar nua sna sála ar an gcéad trí leabhar sa tsraith: Macán ar an bPota, Macán ag Ithe a Dhinnéir, agus Macán san Oíche Dhorcha — leabhair a bhfuil an-tóir ag tuismitheoirí is leanaí orthu.

Go deimhin, ní hiontas “P’tit Loup” chomh mór san fhaisean sa Fhrainc agus ar mhór-roinn na hEorpa. Anois tá an mac tíre beag lách againn inár dteanga féin! Leabhair álainn soléite agus soláimhseáilte iad, déanta as plaisteach bog ionas gur furasta iad a ghlanadh, agus iad thar a bheith feiliúnach le léamh os ard sa bhaile, sa naíonra agus ar scoil — nó fiú le léamh san fholcadán!

Macán ar Saoire

Macán ar an Trá

Macán agus an Gobán

Giolcaireacht sa Ghairdín

Leabhar pictiúr nua a fhoilseoidh LeabhairComhar go luath is ea Giolcaireacht sa Ghairdín. Is toradh é ar chomhpháirtíocht idir Marie Whelton (Údar) agus Frank Endersby (Maisitheoir). Insíonn an leabhar scéal Mhaigí – cág cosdearg – a bhaineann taitneamh as giolcaireacht a dhéanamh lena cairde i ngairdín Mhamó gar don fharraige…

Tá sé d’aidhm ag Giolcaireacht sa Ghairdín ceann de na héin is tarraingtí in Éirinn a chur os comhair leanaí agus feasacht agus plé i nGaeilge a spreagadh ina measc faoi thréithe an éin. Chuige sin, ag deireadh an leabhair tá gluais, comhad fíricí faoin gcág cosdearg agus roinnt gníomhaíochtaí do pháistí.

Bheadh Giolcaireacht sa Ghairdín oiriúnach do mhúineadh gnéithe den imshaol nádúrtha (mar chuid d’Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta) do na ranganna sóisearacha i mbunscoil Lán-Ghaeilge nó chun tacú le FCÁT (Foghlaim Comhtháite Ábhar agus Teangacha) i mbunscoil Lán-Bhéarla. D’fhéadfaí é a chur ar fáil i leabhragáin scoile don léitheoireacht neamhspleách nó d’fhéadfadh tuismitheoirí é a léamh os ard sa bhaile do pháistí níos óige.

Giolcaireacht sa Ghairdín is a new picture book which will soon be published by LeabhairComhar. It is the fruit of a collaboration between Marie Whelton (Author) and Frank Endersby (Illustrator). The picture book tells the story of Maigí – a red-billed chough – who loves to chatter with her friends in Mamó’s seaside garden…

The aim of Giolcaireacht sa Ghairdín is to introduce children to one of Ireland’s most charismatic birds and to promote awareness and discussion in Irish about its traits. To that end, at the back of the book there is a glossary, some factual information about the red-billed chough and some activities for children.

Giolcaireacht sa Ghairdín would be suitable for teaching aspects of the natural environment (as part of Social, Environmental and Scientific Education) to junior classes in an Irish-Medium Primary School or to support CLIL (Content and Integrated Language Learning) in an English-Medium Primary School. It could be made available in school libraries for independent reading or it could be read aloud by parents to younger children in the home.

Tá tuilleadh eolais faoin gcág cosdearg ar fáil ag an suíomh seo:
https://www.birdwatchireland.ie/OurWork/ResearchSurveys/Choughs/tabid/122/Default.aspx

Tháinig do Litir…

Tháinig do Litir…
Litreacha ó pheann an Athar Peadar Ó Laoghaire chuig Séamus Ó Dubhghaill (Beirt Fhear)
[Foilsitheoirí: An Sagart; €15]

Cnuasach litreacha, mar aon le scata aguisíní, atá sa saothar seo atá curtha in eagar ag an Dr Tracey Ní Mhaonaigh, léachtóir le Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad. Is i Leabharlann an Ruiséalaigh, Coláiste Phádraig, Maigh Nuad, atá an cnuasach bunaidh ar coimeád. 99 litir ar fad atá ann ó pheann an Athar Peadar Ó Laoghaire agus é i mbun comhfhreagrais le Séamus Ó Dubhghaill (Beirt Fhear). Clúdaíonn na litreacha tréimhse ocht mbliana déag, ó mhí Aibreáin 1899 go dtí mí an Mheithimh 1917—tréimhse an-tábhachtach i scéal na Gaeilge agus obair Chonradh na Gaeilge faoi lán seoil, An Claidheamh Soluis tagtha ar an saol agus ceisteanna teanga agus cultúir á gcur agus á bplé.

Donnchadh Ó Floinn, iar-Ollamh le Gaeilge sa Choláiste, a rinne an bailiúchán a chlárú sa bhliain 1947 agus bhronn sé ar Choláiste Phádraig é i mí na Márta 1949. Ní amháin go ndearna sé iad a chlárú agus a bhronnadh ar an gColáiste, ach rinne sé iad a athscríobh ar dtús, in dhá chóipleabhar faoi chlúdach crua, chun go mbeadh cóip ann dá dtarlódh aon cheo do na litreacha bunaidh.
Cad a bhí á scríobh ag an Athair Peadar sna litreacha seo? Ní nach ionadh, tá cuid mhór iontu mar gheall ar leaganacha cainte agus brí focal, mar aon le plé ar mhúnlaí áirithe gramadaí.

Ceisteanna a bhí i mbéal an phobail i bhfoilseacháin na linne is mó a spreag, de réir dealraimh, ábhar an chomhfhreagrais, agus an tAthair Peadar ag tacú le, nó ag seasamh an fhóid i gcoinne, tuairimí á léiriú iontu.

Chreid sé sa teanga agus i saothrú na teanga, ach ar bhealach a thaitin leis féin. Iad siúd a bhí ar aon tuairim leis, bhí sé an-mhór leo, ach sheas sé an fód go láidir ina gcoinne siúd nach raibh. Feicimid sna litreacha, dá bharr, daoine áirithe á moladh go hard na spéire aige—Séamus Ó Dubhghaill féin, Eoghan Ó Gramhnaigh agus Norma Borthwick, ina measc—agus daoine eile á gcáineadh aige—Micheál Ó hIceadha, Seosamh Laoide, Eoin Mac Néill, Eoghan Ó Neachtain, agus, an duine ba mhó a thuill a cháineadh, Pádraig Mac Piarais. Is é an meon a léirítear dúinn tríd an mbailiúchán seo an ghné is luachmhaire de.

Thagair an tAthair Peadar, agus na litreacha á scríobh aige, d’ailt a bhí i gcló i bhfoilseacháin éagsúla, nó d’imeachtaí a bhí ar siúl nó á n-eagrú ag an am, agus rinne an t-eagarthóir iarracht, in aguisíní an tsaothair, na hailt seo, mar aon le tuairiscí comhaimseartha ar na himeachtaí, a chur ar fáil chun bearnaí a líonadh don léitheoir. 53 aguisín ar fad atá ann.

This work, edited and arranged by Dr Tracey Ní Mhaonaigh, Maynooth University, contains a collection of letters, housed in the Russell Library in St Patrick’s College, Maynooth, along with a number of appendices. It contains 99 letters, written by Fr Peter O’Leary to J.J. Doyle (Beirt Fhear), over a period of eighteen years, from April 1899 to June 1917—an important period for the Irish language, with Conradh na Gaeilge in full swing, An Claidheamh Soluis in its infancy, and questions of language and culture very much in the public forum.

Donnchadh Ó Floinn, a former Professor of Irish in Maynooth, collated the collection in 1947 and presented it to St Patrick’s College in March 1949. Not only did he collate it, but he also wrote out all of the letters, in two hardback notebooks, to ensure a copy would survive in the event of the original letters being lost or destroyed.

About what was Fr Peter writing in these letters? Not surprisingly, we see numerous discussions about versions and meanings of words and phrases, and about particular grammar structures. It would appear that the current affairs of the time inspired the content, as Fr Peter gives his thoughts on issues and opinions as shared in contemporary publications or in public fora.

He very much believed in the language and in its cultivation, but in a way that he approved of. He had a great time for those who agreed with him, but stood strongly against those who didn’t. We find, therefore, certain individuals highly praised in his letters—among them, Ó Dubhghaill himself, Eoghan Ó Gramhnaigh and Norma Borthwick—and others deeply criticised— Micheál Ó hIceadha, Seosamh Laoide, Eoin Mac Néill, Eoghan Ó Neachtain, and the individual who received his strongest criticism, Pádraig Mac Piarais. It is this mindsight, as portrayed throughout the collection, which is of most interest.

In his letters, Fr Peter referred to articles in various publications, or to events organised or being organised, and, as a result, as an aid to the reader, the editor has endeavoured to provide these articles and accounts of the various events in the appendices, of which there are 53.

Cluiche crua é slánú an domhain – leabhar nua do dhaoine óga le Anna Heussaff seolta i gCluain Dolcáin

Daltaí ó Ghaelscoil Chluain Dolcáin ag seoladh SÁRÚ i gColáiste Chilliain, Cluain Dolcáin ar an Luan, 12 Márta, 2018. Grianghraf le Seán Ó Mainnín

Seoladh SÁRÚ, an t-úrscéal is deireanaí do dhaoine óga leis an údar clúiteach Anna Heussaff, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, ag ócáid speisialta i gColáiste Chilliain ar an Luan, 12 Márta, 2018. Chuir daltaí agus múinteoirí ó Choláiste Chilliain agus ó Ghaelscoil Chluain Dolcáin fáilte mhór roimh Anna agus léigh daltaí ón dá scoil míreanna as SÁRÚ amach os ard mar chuid den ócáid. Is é SÁRÚ an tríú húrscéal do léitheoirí óga a scríobh Anna Heussaff. Is féidir radharc a fháil isteach sa leabhar ar shuíomh idirlín Chló Iar-Chonnacht agus an t-údar a chloisteáil ag léamh an chéad chaibidil ag an nasc seo: http://www.cic.ie/books/published-books/saru

Bhí na príomhcharachtair chéanna sna leabhair Vortex (Cois Life, 2006) agus in Hóng (Cló Iar-Chonnacht 2012), a bhuaigh Gradam Speisialta na Moltóirí ó Leabhar Pháistí Éireann in 2013. Mistéir, bulaíocht agus fadhbanna móra an domhain – tá siad go léir le sárú san úrscéal seo do léitheoirí in aois 11–15 bliain. Tá SÁRÚ an-oiriúnach mar ábhar léitheoireachta sa seomra ranga agus tá gluais ag deireadh an scéil.

Thóg an grianghrafadóir Seán Ó Mainnín rogha pictiúirí áille ag an seoladh agus tá siad le feiceáil ar shuíomh idirlín Tuairisc.ie ag an nasc seo: https://tuairisc.ie/gailearai-nil-a-saru-ann-leabhar-nua-le-anna-heussaff-seolta-i-gcolaiste-chillin-cluain-dolcain/

Saving the world is a tough game – a gripping new novel for young people by Anna Heussaff launched in Clondalkin

SÁRÚ, Anna Heussaff’s latest novel for young readers,  published by Cló Iar-Chonnacht, was launched at a special event in Coláiste Chilliain in Clondalkin, Co. Dublin on Monday, 12 March, 2018. Teachers and students from Coláiste Chilliain and Gaelscoil Chluain Dolcáin gave Anna a warm welcome to the event and students from both schools read out excerpts from SÁRÚ as part of the event. 

SÁRÚ is Anna Heussaff’s third novel for young readers, and has the same lead characters as featured in hear earlier books, Vortex (Cois Life, 2006) and Hóng (Cló Iar-Chonnacht, 2012), which won the Childrens Books Ireland Special Judges Award in 2013. You can look inside the book on the Cló Iar-Chonnacht website and listen to the author reading the first chapter at this link: http://www.cic.ie/en/books/published-books/saru

Mystery, bullying threats and huge global problems – they’re the challenges to be faced in this new story for readers aged 11 to 15 years by the award-winning author, Anna Heussaff. SÁRÚ is suitable as a classroom reader and includes a helpful glossary at the back of the book.

The photographer Seán Ó Mainnín attended the launch event and a selection of photographs can be viwed on Tuairisc.ie at this link: https://tuairisc.ie/gailearai-nil-a-saru-ann-leabhar-nua-le-anna-heussaff-seolta-i-gcolaiste-chillin-cluain-dolcain/

 

An Leathanach Bán

Is é an t-úrscéal grafach An Leathanach Bán atá roghnaithe ag Clubleabhar.com mar ‘Leabhar na Míosa’ don mhí seo chugainn, mí an Mhárta.

Seo é an dara leabhar le Pénélope Bagieu a aistríodh go Gaeilge, bhain an chéad leabhar Corp an Duine Uasail áit amach ar ghearrliosta ‘Leabhar na Bliana’ anuraidh.

Is i gcomhar leis an scríbhneoir Francach Boulet a scríobh agus a dhearaigh Pénélope Bagieu an leabhar seo — scéal faoi bhean óg a thagann chuici féin ar bhínse sráide i bPáras, agus gan cuimhne aici ar a hainm, ná ar an bhfáth a bhfuil sí san áit sin. Tá a cuimhne tar éis imeacht uirthi.

“Beidh gach uile shórt go breá,’ ar sí, tar éis di breathnú ina mála. “tá seoladh agam, agus ticéid ar an metro … agus mapa de Pháras. Chuile shórt go breá. Tiocfaidh sé ar fad ar ais chugam faoi cheann nóiméid.”

Ach ní thagann an chuimhne ar ais chuici agus caithfidh sí teacht ar a hainm agus ar a mionsonraí féin trí na dindiúirí atá ina hárasán aici — a fón póca, a cuid billí, agus a ríomhaire glúine.

Le greann agus tuiscint, insíonn Pénélope Bagieu agus Boulet scéal na tóraíochta seo, tóraíocht na féiniúlachta, tóraíocht i miondindiúirí an duine óig. Tóraíocht a thugann go leor chun solais maidir linn féin agus leis an saol ina mairimid.

Ní miste an greann sa saothar seo a lua, agus níl léiriú níos fearr ar an ngreann sin ná cruachás na mná nuair a bhíonn uirthi filleadh ar a jab i siopa leabhar — agus í cráite ag babhtaí paranóia — agus gan aon chuimhne aici ar a comhghleacaithe ná ar a cuid dualgaisí. Déanann Pénélope cur síos i bpictiíúir ar a lá oibre:

Bainfidh léitheoirí an Chlub Leabhar an-sásamh go deo as an leabhar gleoite seo, leabhar a bhfuil idir spraoi is ábhar machnaimh inti. Aistriúchán breá i nGaeilge shimplí so-léite.

An Leathanach Bán, Boulet & Pénélope Bagieu, 204 lch; clúdach bog; ISBN:
978-1-911363-19-4; €12.00 

Úrscéalta na Gaeilge

Ronan Doherty, Brian Ó Conchubhair, Philip O’Leary a chuir in eagar

Cad iad na húrscéatla is fearr, is tábhachtaí, is lárnaí sa Ghaeilge? Cad iad na húrscéalta ar chóir a bheith i mbéal an phobail agus i lár an aonaigh chultúrtha? Cé hiad na húrscéalaithe móra ar chóir dúinn a léamh, ar chóir dúinn staidéar a dhéanamh orthu sna hollscoileanna? Cad í canóin liteartha na n-úrscéalta Gaeilge san fhichiú haois? Cad iad clasaicí móra chanóin liteartha na Gaeilge? Cad is fiú canóin liteartha ar bith? Reáchtáladh seimineár lá go leith ar an 23 agus an 24 Aibreán 2015, i mBaile Átha Cliath chun ceisteanna den saghas sin a chíoradh. Sé úrscéal déag a roghnaíodh ar deireadh, agus faoi chlúdaigh an leabhair seo tá blaiseadh den mhéid a bhí le rá ina leith.

 

Edited by Ronan Doherty, Brian Ó Conchubhair & Philip O’Leary

What are the best novels, most important novels or most central novels in Irish? What are the Irish-language novels that ought to be in the public eye and on the cultural platform? What are the major novels that we should read, should study in universities? What is the literary canon of Irish novels in the 20th century? What are the major classics in the Irish literary canon? What is the value of any literary canon? A seminar which was held in Dublin in 2015 discussed this topic and examined these questions. Sixteen novels were chosen to represent the Irish-language literary canon and this book contains a selection of the discussions.

Fáilte chuig an chéad blag de chuid Love Leabhar Gaeilge

Fáilte chuig an chéad blag de chuid Love Leabhar Gaeilge agus mar a thugann an t-ainm le fios teastaíonn uainn go mbeidh dúil agaibh i léamh leabhair chomhaimseartha Gaeilge.

Sa bhlag seo roinnfear eolas suimiúil faoina teidil chomhaimseartha uilig atá againn ó na foilsitheoirí leabhar Gaeilge sa tír – leabhair atá feiliúnach do ghasúir atá ag foghlaim na teanga, do ghasúir a bhfuil saibhreas na teanga acu agus do léitheoirí fásta chomh maith. Beidh léirmheasanna leabhair, agallaimh le húdair, físeanna agus eolas fhaisnéisigh maidir leis na féilte leabhair agus scríbhneoireachta a bhíonn ar siúl in Éirinn.

Bunaíodh Love Leabhar Gaeilge i 2014 agus an sprioc a bhí againn ón gcéad lá ná an t-áthas a bhaineann le léamh trí Ghaeilge a mhúscailt agus na siopaí agus na leabharlanna a spreagadh chun níos mó leabhair chomhaimseartha Gaeilge a chur ar fáil. Déanann an scéim ionadaíocht ar son na foilsitheoirí Gaeilge uilig agus tá sí urraithe ag Foras na Gaeilge. Is iad seo a leanas ár bhfoilsitheoirí:

 • Futa Fata
 • Leabhair Comhar
 • Leabhar Breac
 • Cló Iar-Chonnacht
 • Cois Life
 • Éabhlóid
 • An Sagart
 • Oidhreacht Chorca Dhuibhne
 • An t-Snaithid Mhór

Feidhmíonn scéim Love Leabhar Gaeilge trí siopaí leabhar neamhspleácha agus trí leabharlanna. Gach séasúr cuirimíd bailiúcháin nua chun cinn – bailiúcháin do ghasúir agus do dhaoine fásta – trí feachtais margaíochta pleanáilte agus faigheann na rannpháirtithe uilig poiblíocht ar-líne breise ar na h-ardáin meáin shóisialta de chuid LLG.

Is í 2018 Bliain na Gaeilge agus tá muid ag ceiliúradh na Gaeilge go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Tá Love Leabhar Gaeilge ag súil go mór le himeachtaí naisiúnta a phleanáil leis na siopaí agus leabharlanna atá linn.

Tabhair cuairt ar shuíomh idirlíon Love Leabhar Gaeilge chun feiscint céard iad na leabhair atá á chur chun cinn againn faoi láthair agus lean muid ar na meáin shóisialta chun a bheith coinnithe ar an eolas faoina h-imeachtaí atá amach romhainn.

Welcome to Love Leabhar Gaeilge’s first blog

Welcome to Love Leabhar Gaeilge’s first blog, as the name suggests we want you as readers to Love reading contemporary Leabhar Gaeilge.

This blog will share interesting information about all our Irish contemporary titles from Irish language publishers, suitable for children learning the language to avid Irish children and adult readers, it will also share book reviews , interviews with authors, videos and informative information regarding book and writing festivals in Ireland.

To tell you a little bit about us, Love Leabhar Gaeilge was set up in 2014 the aim of Love Leabhar Gaeilge is to encourage the joy of reading through Irish and to encourage shops and libraries to stock more contemporary Irish books, the scheme represents all the major Irish publishers and is funded by Foras na Gaeilge.

Our publishers are:

 • Futa Fata
 • Leabhair Comhar
 • Leabhar Breac
 • Cló Iar-Chonnacht
 • Cois Life
 • Éabhlóid
 • An Sagart
 • Oidhreacht Chorca Dhuibhne
 • An t-Snaithid Mhór

The Love Leabhar Gaeilge scheme operates through independent bookstores and libraries and each season we promote a new collection of both children and adult Irish books through scheduled marketing campaigns and participants of the scheme get additional online exposure on our social media platforms, Facebook, Twitter and Instagram.

As 2018 celebrates Bliain na Gaeilge an international yearlong celebration of the Irish language both nationally and internationally Love Leabhar Gaeilge looks forward to scheduling events nationwide with participating shops and libraries.

I encourage you to visit our website and see what Irish titles we’re currently promoting and why not follow us on our social media platforms to keep upated on all events.

Top